اولین بازدید از خانه چهار صفه پناهی بشرویه

اولین بازدید از خانه چهار صفه پناهی بشرویه

اولین بازدید رسمی گردشگران از خانه چهار صفه پناهی متعلق به دوره تیموری و رونمایی ان بعد مرمت باحضور جناب مهندس شفیعی معاونت محترم فرماندار بشرویه