کال جنی در مسیر جاده طبس – بشرویه

کال جنی در مسیر جاده طبس – بشرویه

ویدئویی زیبا از کال جنی در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال طبس در مسیر جاده طبس- بشرویه

بومیان قدیمی آن را دره جن ها نامیده اند و آن را خوف انگیز و محل زندگی ارواح و جن ها می دانستند!