بازدید دبیران و کارکنان دبیرستان شاهد دخترانه بیرجند از بشرویه

بازدید دبیران و کارکنان دبیرستان شاهد دخترانه بیرجند از بشرویه

بازدید دو روزه عوامل اجرایی و دبیران دبیرستان شاهد دخترانه بیرجند از شهر تاریخی بشرویه و کویر زیبای آن