بازدید داور بین المللی فوتبال از بافت تاریخی بشرویه

بازدید داور بین المللی فوتبال از بافت تاریخی بشرویه

بازدید جناب آقای محسن ترکی داور بین المللی فوتبال از بافت تاریخی بشرویه و یک شب اقامت در بومگردی ریگ و آفتاب

محسن ترکی
محسن ترکی