بازدید خانوادگی تعدادی از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان بشرویه و اقامت در بومگردی ریگ و آفتاب

بازدید خانوادگی تعدادی از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان بشرویه و اقامت در بومگردی ریگ و آفتاب
بازدید خانوادگی تعدادی از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان بشرویه و اقامت در بومگردی ریگ و آفتاب

بازدید دامپزشکان استان خراسان جنوبی و متخصصین چشم و دندانپزشکی از کویر بشرویه

بازدید دامپزشکان استان خراسان جنوبی و متخصصین چشم و دندانپزشکی از کویر بشرویه

میزبانی مشترک دامپزشکان استان خراسان جنوبی و متخصصین چشم و دندانپزشکی نوآوران سلامت در کویر بشرویه و اجرای کارگاه نجوم و سایر برنامه های مهیج

 

بازدید گردشگران لهستانی از جاذبه های تاریخی و طبیعی بشرویه

بازدید گردشگران لهستانی از جاذبه های تاریخی و طبیعی بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه

بازدید سه گردشگر لهستانی از جاذبه های تاریخی و طبیعی بشرویه و اقامت در اقامتگاه بومگردی ریگ و آفتاب در روزهای اول و دوم مهرماه

12