آسیاب های هفتگانه بشرویه

آسیابهای بشرویه

در مسیر قدیمی بشرویه به رقه که بخشی از جاده کهن این شهر به طبس بوده و مطابق با مسیر قناتی قدیمی که از کوههای رقه به سمت دشت بشرویه ساخته شده است هفت آسیاب وجود دارد که به موازات آب زراعی بشرویه ساخته شده است در حال حاضر سه آسیاب از این تعداد فعال می باشد.
نام این آسیاب ها به ترتیب از سمت بشرویه بنام آسیاب سروش ، میرزا ، زنگی و آقا (شیخی) و آسیاب دهنه که در مجاورت قلعه دختر واقع شده می باشد . تعداد دو آسیاب دیگر نیز بعد از قلعه دختر واقع است که به آسیاب میو (رودی) و آسیاب فروغ مشهور است.
وجود آسیاب های آبی فعال یکی از نوادر میراث فرهنگی در کشور است که مانند آن امروزه در کمتر جایی از مناطق کویری دیده می‌شود و به دلایل مختلف از جمله نبوغ تکنولوژیک بشر و آمیختگی منظر و میراث طبیعی و مصنوع، استفاده از انرژی‌های پاک، کیفیت آرد و نان تولیدی، ظرفیت‌های بالایی از نظر جذب گردشگر دارا است.