دیوار تاریخی شهربند بشرویه

دیوار تاریخی شهربند بشرویه

«دیواری دور شهر را گرفته… و محدوده ای به وسعت ۵۰۰ در ۴۰۰ یارد را در برگرفته که ضلع بزرگ آن به طرف شمال می باشد، چهار دروازه دارد هر یک در یک جانب آن و در گوشه شمال غربی «ارگ» یا قلعه واقع شده است… آب بشرویه خوب است و انواع آذوقه مورد نیاز در آ ن یافت می شود.»
متن فوق بخشی گزارش کلنل «سی ام مک مک گریگور» افسر ارتش انگلیس سیاح دیگری است که در حدود ۱۳۰سال پیش، از بشرویه عبور کرده و شرح جامعی البته از دید یک نظامی و برای اهداف نظامی گری دولت انگلیس در ایران داده است.
دیوار شهربند در سال ۹۴۰ توسط یکی از حکام شهر به نام میرکمال الدین ساخته در واقع یک حصار بزرگ به ارتفاع ۶ متر به همراه ۴۰ برج ۸ متری و ۴دروازه بوده که اطراف هسته اولیه شهر تاریخی بشرویه را فرا گرفته بوده است. هنوز بقایایی از حصار بشرویه در حاشیه خیابان مجتهد بشروی وجود دارد.
در سال های اخیر بجهت حفظ این اثر تاریخی، بافت فرسوده اطراف دیوار، توسط شهرداری بشرویه تخریب ، آزادسازی و اقدامات مرمتی نیز توسط میراث فرهنگی بشرویه انجام شده است.