بازدید دامپزشکان استان خراسان جنوبی و متخصصین چشم و دندانپزشکی از کویر بشرویه

بازدید دامپزشکان استان خراسان جنوبی و متخصصین چشم و دندانپزشکی از کویر بشرویه

میزبانی مشترک دامپزشکان استان خراسان جنوبی و متخصصین چشم و دندانپزشکی نوآوران سلامت در کویر بشرویه و اجرای کارگاه نجوم و سایر برنامه های مهیج