بازدید گردشگران لهستانی از جاذبه های تاریخی و طبیعی بشرویه

بازدید گردشگران لهستانی از جاذبه های تاریخی و طبیعی بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه
گردشگران لهستانی
بازدید گردشگران لهستانی از بشرویه

بازدید سه گردشگر لهستانی از جاذبه های تاریخی و طبیعی بشرویه و اقامت در اقامتگاه بومگردی ریگ و آفتاب در روزهای اول و دوم مهرماه